Supplementary Data

 

Please cite:

Rui Wu#, Wenbo Guo#, Xinyao Qiu#, Shicheng Wang, Chengjun Sui, Qiuyu Lian, Jianmin Wu, Yiran Shan, Zhao Yang, Shuai Yang, Tong Wu, Kaiting Wang, Yanjing Zhu, Shan Wang, Changyi Liu, Yangqianwen Zhang, Bo Zheng, Zhixuan Li, Yani Zhang, Siyun Shen, Yan Zhao, Wenwen Wang, Jinxia Bao, Ji Hu, Xuan Wu, Xiaoqing Jiang, Hongyang Wang*, Jin Gu*, Lei Chen*. Comprehensive analysis of spatial architecture in primary liver cancer. Science Advances 2021, 7:eabg3750.

 

Sample List:

Adjacent

Leading Edge

Primary Tumor

PVTT

cHC-1N

cHC-1L

cHC-1T

 

HCC-1N

HCC-1L

HCC-1T

 

HCC-2N

HCC-2L

HCC-2T

HCC-2P

HCC-3N

HCC-3L

HCC-3T

 

HCC-4N

HCC-4L

HCC-4T

 

 

ICC-1L

 

 

Small Nodule

HCC-5A

HCC-5B

HCC-5C

HCC-5D